Tag Archives: webdev

Thiết lập lời chào người dùng tùy theo giờ trong ngày bằng JavaScript thuần

Kha khá website và ứng dụng bây giờ có một lời chào người dùng ở landing page, giống như “Good morning, Phuc Nguyen dep trai“. Bạn cũng có thể lập trình chức năng này bằng một số dòng lệnh đơn giản như sau đây blog sẽ trình bày ^^.

Trong HTML, tạo một thẻ div với idgreeting

<div id="greeting"></div>

Sau đó, trong JavaScript, chúng ta sẽ sử dụng phương thức getHours() sau khi tạo một đối tượng mới kiểu Date. Với logic đơn giản như là:

  • 0:00 – 12:00: buổi sáng.
  • 12:00 – 18:00: buổi chiều.
  • 18:00 – 0:00: buổi tối.

ta sẽ so sánh giá trị mà phương thức trên trả về với các thời gian đã nêu, sau đó truyền lại thông tin lời chào cho thẻ div greeting ở trên.

Code JS như sau:

<script>
    const greeting = document.getElementById("greeting");
    const hour = new Date().getHours();
    const welcomeTypes = ["Chào buổi sáng ", "Chào buổi chiều, ", "Chào buổi tổi "];
    let welcomeText = "";
    if (hour < 12) welcomeText = welcomeTypes[0];
    else if (hour < 18) welcomeText = welcomeTypes[1];
    else welcomeText = welcomeTypes[2];
    greeting.innerHTML = welcomeText;
  </script>
Đơn giản vậy thôi, chúc các bạn lập trình vui vẻ!

A rare yet super useful React + Flask tutorial

Hey folks, how’s your coding coming along?

Our multidisciplinary project this semester is about realizing a website for the machine learning department of the head lecturer. The required tech stack is quite unfamiliar to us, and the general archive of tutorials doesn’t help.

When searching for a Flask + React tutorial, there’s not many that pops up. Luckily, I’ve found one very useful tutorial:

This man is my savior! Basically what you’d do is to write RESTful APIs in Flask and then connect to the Reactjs frontend using a proxy. Let’s see how this goes.

Happy coding.